Evolve

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de eenmanszaak: Marcel Wurster ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70449457 en een opdrachtgever waarop Marcel Wurster deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, deze opdrachtgever hierna te noemen: “Opdrachtgever/Consument”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Standaardvoorwaarden, inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Marcel Wurster uitdrukkelijk zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marcel Wurster, voor de uitvoering waarvan door Marcel Wurster derden dienen te worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Marcel Wurster en zijn directie.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marcel Wurster en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Marcel Wurster niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marcel Wurster in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Marcel Wurster zijn geldig voor een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Offertes van Marcel Wurster zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
3. Marcel Wurster kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Een overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever een door Marcel Wurster gedane offerte schriftelijk heeft aanvaard, gevolgd door de schriftelijke bevestiging door Marcel Wurster van de opdracht.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Marcel Wurster daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marcel Wurster anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marcel Wurster niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten/overeenkomsten.
8. Het aanbod op de website van Marcel Wuster bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. De eventueel gebruikte afbeelding zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Marcel Wuster niet.
9. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Omdat het natuurlijke producten zijn kan Marcel Wurster niet garanderen dat de weergegeven kleuren en houtnerven exact overeenkomen met de kleuren / nerven van de geleverde producten.

artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Marcel Wurster en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Marcel Wurster derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Marcel Wurster dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Marcel Wurster zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Marcel Wurster verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
4. Marcel Wurster heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Marcel Wurster is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Marcel Wurster de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marcel Wurster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marcel Wurster worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marcel Wurster zijn verstrekt, heeft Marcel Wurster het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Marcel Wurster ter beschikking heeft gesteld. Marcel Wurster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marcel Wurster is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief en / of financieel opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Marcel Wurster zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
In afwijking van het vorenstaande zal Marcel Wurster geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Marcel Wurster gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Marcel Wurster bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Marcel Wurster op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Marcel Wurster een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief en / of financieel opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
11. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Marcel Wurster gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Marcel Wurster daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4. Annuleringen en wijzigingen groepsgrootte
1. Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden.
2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 21 dagen voorafgaand aan uw gelegenheid. Eventuele vooruitbetalingen van de Opdrachtgever aan Marcel Wurster zullen geretourneerd worden.
3. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten, ten bedrage van 9,5% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
4. Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, eerste voorbereiding, e.d., van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
5. Bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 75% van de totale factuursom.
6. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 100% van de totale factuursom.
7. Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.
8. Correcties op de groepsgrootte dienen altijd zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven..
9. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 72 uur voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
10. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
11. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

Artikel 5 Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Marcel Wurster bekendgemaakte vertegenwoordiger. Met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Marcel Wurster retourneren, conform de door de Marcel Wurster verstrekte instructies.
3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Marcel Wurster. Het kenbaar maken dient de Consument schriftelijk met opgaaf van redenen te doen. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de Consument lant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Marcel Wurster heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Marcel Wurster of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden door de Consument. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
8. Marcel Wurster sluit het herroepingsrecht voor Consumenten uit in de producten die door Marcel Wurster tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Marcel Wurster en Opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Marcel Wurster en Opdrachtgever dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Marcel Wurster recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is.
4. Marcel Wurster is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Marcel Wurster ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Marcel Wurster kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5. Voorts is Marcel Wurster bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Marcel Wurster kan worden gevergd.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marcel Wurster op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Marcel Wurster de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7. Indien Marcel Wurster tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Marcel Wurster gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Marcel Wurster gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Marcel Wurster, zal Marcel Wurster in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Marcel Wurster extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Marcel Wurster anders aangeeft.
11. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Marcel Wurster vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Marcel Wurster op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Honorarium
1. Voor aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
2. Marcel Wurster en Opdrachtgever kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Marcel Wurster, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Marcel Wurster met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Marcel Wurster niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Marcel Wurster
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Marcel Wurster rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
8. Indien ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever opgegeven locatie, werkzaamheden verricht dienen te worden, zal Opdrachtgever kosteloos voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.

artikel 8. Overmacht
1. Marcel Wurster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Marcel Wurster geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Marcel Wurster niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Marcel Wurster of van derden, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of algemene vervoersproblemen daaronder begrepen. Marcel Wurster heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marcel Wurster zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Marcel Wurster kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Marcel Wurster ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marcel Wurster gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 9. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Marcel Wurster aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Marcel Wurster aangegeven. Marcel Wurster is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke handels rente + twee procent (2%). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer veertig euro (€ 40,00) die ten laste van Opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Marcel Wurster.
4. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Marcel Wurster de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
5. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Marcel Wurster verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste vijfentwintig honderd euro (€ 2.500,00): vijftien procent (15%)
– over het meerdere tot vijfduizend euro (€ 5.000,00): tien procent (10%)
– over het meerdere tot tien duizend euro (€ 10.000,00): vijf procent (5%)
– over het meerdere tot twee honderd duizend euro (€ 200.000,00): één procent (1%)
– over het meerdere: een half procent (0,5%) met een maximum van zesduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro (€ 6.775,00). Indien Marcel Wurster aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde rente verschuldigd.
9. Opdrachtgever is jegens Marcel Wurster de door Marcel Wurster gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Marcel Wurster en Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Marcel Wurster geleverde blijft eigendom van Marcel Wurster totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Marcel Wurster gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Marcel Wurster geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Marcel Wurster veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Marcel Wurster daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Marcel Wurster ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Marcel Wurster gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Marcel Wurster bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Marcel Wurster zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Marcel Wurster en door Marcel Wurster aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Marcel Wurster zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 11. Ter beschikking gestelde zaken
1. Marcel Wurster zal indien nodig op locatie gebruik maken van eigendommen van de Opdrachtgever. In dit geval zal Marcel Wurster met dezelfde zorg en aandacht omgaan met deze zaken als eigen zaken en eigendommen.
2. Alle eigendommen van Marcel Wurster welke gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht blijven te allen tijde eigendom van Marcel Wurster.
3. Bij schade of teniet gaan van de aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken zullen aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden

artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien Marcel Wurster aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Voor elke door Marcel Wurster aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Marcel Wurster kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Marcel Wurster is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
3. Marcel Wurster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marcel Wurster is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Indien Marcel Wurster aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marcel Wurster beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Marcel Wurster voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
5. Marcel Wurster kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marcel Wurster aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marcel Wurster toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Marcel Wurster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marcel Wurster of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in de dit artikel bedoelde zin dienen binnen één jaar na het beëindigen van de betreffende opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

artikel 13. Gebreken en klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Marcel Wurster. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marcel Wurster in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Marcel Wurster de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Marcel Wurster slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

artikel 14. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Marcel Wurster voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Marcel Wurster toerekenbaar is. Indien Marcel Wurster uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Marcel Wurster zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marcel Wurster, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marcel Wurster en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever aan Marcel Wurster informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Marcel Wurster behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Marcel Wurster heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Marcel Wurster. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Marcel Wurster.
3. Alle door Marcel Wurster verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etcetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Marcel Wurster worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht

artikel 16. Geheimhouding
1. Marcel Wurster en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen zoals bijvoorbeeld tarieven, recepturen en opdracht-specifieke afspraken. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Marcel Wurster gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Marcel Wurster zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Marcel Wurster niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. E-mail en internetgebruik
1. Opdrachtgever en Marcel Wurster kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, bijvoorbeeld vertraging, vervorming, onderschepping, manipulatie en virussen. Marcel Wurster is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet.
2. De data-uittreksels uit het computersysteem van Marcel Wurster zijn bepalend bij twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail.

artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marcel Wurster partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt (voor zover van toepassing) uitgesloten.
2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
4. De rechter in de vestigingsplaats van Marcel Wurster is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Marcel Wurster het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.